Counseling Resources

Paunawa: Ang hinahanap mo ba ay Ministering Resources? Ang Ministering Resources para sa mga pinuno ay napalitan ang pangalan ng Counseling Resources.

Bilang lider ng priesthood, mayroon kang banal na tungkulin na magpayo sa mga miyembro na naghahangad ng temporal at espirituwal na patnubay, mga may mahihirap na personal na problema, o mga nakagawa ng mabibigat na kasalanan. Natanggap mo ang mga susi ng priesthood upang pamahalaan ang gawain para sa mga pinamumunuan mo, at may karapatan ka sa kapangyarihan ng Diyos para tulungan ka sa iyong mga responsibilidad. May mahalagang ginagampanan ang Espiritu Santo sa pagtulong sa iyo na malaman ang mga pangangailangan at kalagayan ng mga miyembro at sa paggabay sa iyo gamit ang mga pahiwatig, saloobin, at damdamin.

Ang espirituwal na determinasyon at pagpapagaling na kailangan ng mga miyembro ay darating sa pamamagitan ng nagbibigay-kakayahan at nakatutubos na kapangyarihan ng Pagbabayad-sala ni Cristo. Ang nagbibigay-kakayahang kapangyarihan ng Kanyang Pagbabayad-sala ay magpapalakas sa kanila sa kanilang oras ng pangangailangan habang nananampalataya sila sa Kanya, at gagawin silang banal ng Kanyang nakatutubos na kapangyarihan habang kanilang “[hinuhubad] ang likas na tao” (Mosias 3:19). Bukod pa riyan, ang Kanyang kapangyarihan ay nagbibigay ng pag-asa sa kanilang mga buhay habang nauunawaan nila na handa Siyang tumulong at magligtas, kahit nakararanas sila ng pabalik-balik na kahinaan bilang tao. Itinuro ng Panginoon “Ang aking biyaya ay sapat para sa lahat ng taong magpapakumbaba ng kanilang sarili sa aking harapan; sapagkat kung magpapakumbaba sila ng kanilang sarili sa aking harapan, at magkakaroon ng pananampalataya sa akin, sa gayon ay gagawin ko ang mahihinang bagay na maging malalakas sa kanila” (Eter 12:27).

Sa maraming sitwasyon, malulutas ng mga miyembro ang kanilang sariling mga problema sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa Panginoon at paggamit sa kanilang sariling resources. May karapatan sila sa kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay habang tinatanggap nila ang mga nakapagliligtas na ordenansa at namumuhay nang mabuti. Ang mga kapamilya ay makapagbibigay rin ng mahalagang suporta. Turuan ang mga miyembro na pagnilayan at ipagdasal ang kanilang mga problema. Tulungan silang maghanap ng payo sa mga banal na kasulatan at sa mga salita ng mga buhay na propeta. Kapag sinunod ng mga pinapayuhan mo ang inspirasyon ng Espiritu Santo, magkakaroon sila ng dagdag na lakas na harapin ang kanilang mga hamon.

Maliban sa espirituwal na tulong na ibinibigay mo, may magagamit din sila na ibang tools at resources upang matulungan ang mga miyembro na maging self-reliant sa espirituwal, emosyonal, at temporal. Mapanalanging isiping anyayahan ang iyong mga tagapayo, mga lider sa priesthood at auxiliary, at iba pa na payuhan ang mga miyembro na nasa mga sitwasyong hindi kinasasangkutan ng mabibigat na kasalanan. Ang resources sa paglilingkod na nasa ibaba ay ginawa upang tulungan ka sa iyong pagtugon sa mga partikular na hamong madalas makaharap ng mga miyembro. Ang resources na ito ay nagbibigay o may nakalistang mga turo ng ebanghelyo, payo ng mga lider ng Simbahan, reperensya sa mga banal na kasulatan, assessment tools at iba pang resources ng Simbahan.

Ang Unang Panguluhan

 

Pabatid: Mga ward at stake council member lamang ang makaka-access sa Counseling Resources.

Mayroong Resources sa Paglilingkod para sa sumusunod na paksa:

Pang-aabuso (Pagtulong sa Biktima)

Pang-aabuso (Pagtulong sa Nagkasala)

Adiksiyon

Mga Tagapag-alaga

Trabaho

Pananalapi ng Pamilya

Di-pagkakasundo ng Mag-asawa

Kalusugan sa Pag-iisip

Mga Missionary na Umuwi Nang Maaga

Pagdaig sa Pornograpiya

Pagkaakit sa Kapwa Babae o Kapwa Lalaki

Mga Magkakaanak nang Hindi Kasal

Tulong para sa mga Asawa ng mga Gumagamit ng Pornograpiya