Mga Kapanguhaan sa Pagpanambag

Pahinumdom: Nangita ka ba sa Mga Kapanguhaan sa Pagpangalagad? Ang Mga Kapanguhaan sa Pagpangalagad alang sa mga lider giilisan na og pangalan nga Mga Kapanguhaan sa Pagpanambag.

Isip usa ka lider sa priesthood, ikaw adunay balaan nga sugo sa pagtambag sa mga miyembro nga nagtinguha og temporal ug espirituhanong giya, kinsa adunay malisud nga personal nga mga problema, o kinsa nakahimo og seryoso nga mga kalapasan. Ikaw nakadawat og mga yawe sa priesthood sa pagdumala sa buhat niadtong imong gidumala, ug ikaw makaangkon og gahum sa Dios sa pagtabang nimo sa imong mga responsiblidad. Ang Espiritu Santo adunay importante nga tahas sa pagtabang nimo nga makahibalo sa mga panginahanglan ug mga sirkumstansya sa mga miyembro ug sa paghatag kanimo og mga impresyon, mga hunahuna, ug mga pagbati.

Ang espirituhanong kasulbaran ug kaayohan nga gikinahanglan sa mga miyembro moabut pinaagi sa makahimo ug matubsanong gahum sa Pag-ula ni Kristo. Ang makahimo nga gahum sa Iyang Pag-ula makapalig-on kanila sa higayon sa ilang panginahanglan samtang magpakita sila og pagtuo ngadto Kaniya, ug ang Iyang matubsanong gahum mobalaan kanila samtang ilang “[isalikway] ang kinaiyanhon nga tawo” (Mosiah 3:19). Dugang pa, ang Iyang gahum makahatag og paglaum ngadto sa ilang kinabuhi samtang masabtan nila nga Siya andam sa pagtabang ug pagluwas, bisan og makasinati sila og balik-balik nga tawhanong kahuyang. Ang Ginoo mitudlo “Ang akong grasya igo alang sa tanan nga mga tawo nga magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan, kay kon sila magpaubos sa ilang mga kaugalingon diha sa akong atubangan, ug magbaton og hugot nga pagtuo ngari kanako, niana Ako mohimo sa mahuyang nga mga butang nga mahimo nga malig-on ngadto kanila” (Ether 12:27).

Sa daghang sitwasyon, ang mga miyembro makasulbad sa ilang kaugalingong mga problema pinaagi sa personal nga pagpangayo og tabang sa Ginoo ug paggamit sa ilang kaugalingong mga kapanguhaan. Maangkon nila ang gahum sa Dios sa ilang mga kinabuhi kon modawat sila sa makaluwas nga mga ordinansa ug magpuyo nga matarung. Ang mga sakop sa pamilya sa kasagaran makahatag usab sa importante nga suporta. Tudloi ang mga miyembro sa pagpamalandong ug pag-ampo mahitungod sa ilang mga problema. Tabangi sila nga makakita og tambag sa mga kasulatan ug sa mga pulong sa buhi nga mga propeta. Kon kadtong imong gitambagan mosunod sa tambag sa inspirasyon sa Espiritu Santo, makabaton sila og dugang nga gahum sa pag-atubang sa ilang mga hagit.

Lapas sa espirituhanong tabang nga imong ihatag, ang ubang mga himan ug mga kapanguhaan anaa usab sa pagtabang sa mga miyembro nga mahimong mapaningkamuton sa kaugalingon sa espirituhanon, emosyunal ug sa temporal nga paagi. Ikonsiderar sa mainampoong paagi ang paghangyo sa imong mga magtatambag, sa mga lider sa priesthood ug auxiliary, ug sa uban sa pagtambag sa mga miyembro sa mga sitwasyon nga wala maglakip og seryoso nga mga kalapasan. Ang mga kapanguhaan sa pagpangalagad nga gilista sa ubos gihimo aron matabangan ka samtang imong sulbaron ang piho nga mga hagit nga giatubang kanunay sa mga miyembro. Kini nga mga kapanguhaan naghatag og sayon nga access sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo, sa tambag sa mga lider sa Simbahan, sa mga pakisayran sa kasulatan, sa mga assessment tool ug sa ubang mga kapanguhaan sa Simbahan.

Ang Unang Kapangulohan

 

Pahinumdom: Ang Mga Kapanguhaan sa Pagpanambag ma-access lamang sa mga sakop sa ward ug stake council.

Mga Kapanguhaan nga available alang sa mosunod nga mga hilisgutan:

Abuso (Pagtabang sa Biktima)

Abuso (Pagtabang sa Nakasala)

Pagkaadik

Mga caregiver

Panarbaho

Pinansyal

Panagbangi sa Kaminyoon

Kahimsog sa Pangisip

Mga Misyonaryo nga Nakauli og Sayo

Pagbuntog sa Pornograpiya

Pagkaibug sa Sama og Sekso

Manganakay nga Single nga mga Ginikanan

Suporta alang sa mga Kapikas nga Tiggamitan og Pornograpiya